Sienno, ul. Parkowa 1, 86-022 Dobrcz

tel. 602 242 014

Regulamin konkursu

Weź udział w konkursie NAJLEPSZE ZDJECIE Z PARKU SIENNO. Przyjedż do Parku  na zajęcia edukacyjne, zrób zdjęcie podczas pobytu, umieść na facebooku  i w jednym zdaniu opisz dlaczego warto przyjechać do Parku Sienno.
 
Regulamin konkursu „NAJLEPSZE ZDJĘCIE Z PARKU SIENNO”
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu (dalej „Organizator”) pod nazwą „NAJLEPSZE ZDJĘCIE Z PARKU SIENNO” (dalej „Konkurs”) jest Gospodarstwo agroturystyczne PARK SIENNO z siedzibą w Siennie, 86-022, przy ul.  Parkowa 1
1.2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Celem Konkursu jest promocja strony na Facebooku,Istagramie oraz portalu www.parksienno.pl
1.4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
1.5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
1.6. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 12.02.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. (dalej „Okres Trwania Konkursu”).
1.7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).
 
2. ZASADY KONKURSU
2.1 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, opiekunowie klas  oraz wychowawcy posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). Osoby, które nie spełniają warunku wieku, nie mogą brać udział w Konkursie.
2.2 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie pod postem konkursowym na Facebooku zdjęcia  z Parku Sienno podczas pobytu z cała klasą, co jednocześnie oznacza akceptację treści regulaminu Konkursu.
2.3 Zgłoszenia dokonane w innej formie niż wskazana w punkcie 2.2. Regulaminu, jak również dokonane po Okresie Trwania Konkursu, o którym mowa w punkcie 1.5., nie będą brały udziału w Konkursie.
2.4 Przesłane przez Uczestnika zdjęcie, o których mowa w punkcie 2.2. powinno spełniać poniższe warunki:
Zdjęcie musi być opublikowane z Twojego konta na Facebooku, konta klasy lub szkoły, przedszkola i musi przedstawiać osoby z twojej klasy lub grupy.
Zdjęcie nie może zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.
Minimalny rozmiar zdjęcia to 800px na 600px.
Zdjęcie nie może być rozmazane.
2.5 Uczestnik Konkursu nie może zgłosić innej grupy/klasy niż własna do Konkursu.
2.6 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić tylko jedno zdjęcie.
2.7 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publiczne, bezterminowe rozpowszechnianie w sieci Internet,
2.8 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu//ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.
2.9 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada wszelkie prawa do Zgłoszenia. W przypadku zakwestionowania praw przez inną osobę, Zgłoszenie zostanie usunięte z Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu.
2.10 Zgłoszenia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby Zgłoszenia obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.
2.11 Ostateczna decyzja o wygranej należy do Organizatora konkursu.
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów regulaminu.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU I NAGRODY
3.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.02.2020 r.
3.2 Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 30.06.2020 r.
3.3 Jury w składzie Krystyna Strońska, Jacek Stroński - wyłoni zwycięzcę do dnia05.07.2020 r.
3.4 Jury wyłoni zwycięzcę spośród wszystkich Uczestników konkursu, którzy spełnią wymagania konkursu określone w niniejszym Regulaminie. Ocenie Jury podlegały będą m.in.: realizacja tematu, kreatywność. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3.5 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie zwycięskich Zgłoszeń wraz z nazwą użytkownika z Facebooka zwycięzcy do dnia 05.07.2020 r. na profilu Facebook Parksienno dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/parksienno.
3.6 Niezależnie od powyższego, zwycięzca Konkursu zostanie w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, powiadomiony przez Organizatora prywatną wiadomością na Facebooku o przyznaniu nagrody.
3.7 Nagrodzonych  zostanie trzech Uczestników Konkursu.
3.8 Nagrodę w Konkursie stanowi:
Dla każdego z trzech  zwycięzców,  po jednym zaproszeniu do Parku Sienno, na zajęcia dla całej grupy w składzie  z dnia kiedy było zrobione zdjęcie ( nie więcej niż 50 osób) w cenie 1 zł od grupy w terminie od 10.09.2020-15.10.2020,
ponadto każdy z wychowawców bądż opiekun grupy (jedna osoba na klasę), otrzymuje zaproszenie na warsztaty  kosmetyczne za 1 zł.(warsztaty kosmetyczne będą  odbywały się  raz na miesiąc  w 04,05,06,09.2020 w grupach, po wcześniejszym zapisaniu się na odpowiedni termin, o kolejność zapisów na warsztaty decyduje termin opublikowania zdjęcia na facebook-u.
3.9 Zwycięzcy konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w gotówce. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.parksienno.pl przez cały czas trwania konkursu.
4.2 Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem oraz z jego akceptacją.
4.3 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne.
4.6 Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Park Sienno -Krystyna i Jacek Strońscy.